Cidade deportiva

Programa · A Coruña cidade deportiva

Uns servizos públicos de benestar social para todos, potentes e de calidade, como medio de intervención pública para acabar con todo tipo de desigualdade, discriminación e exclusión (económica, social, xénero, idade, discapacidade, orixe, opción sexual…).

  1. Reforzo dos Equipos de Atención Social dos Centros Cívicos Municipais, coa contratación de máis persoal mais tamén diversificando e completando os perfís profesionais cando menos con psicólogos sociais.
  2. Definición dun catálogo de prestacións e servizos sociais municipais, coa regulación das condicións para o seu exercicio, tal e como exixe a Lei de servizos sociais de Galiza.
  3. Deseño e implantación dun sistema de indicadores sociais que permita realizar un seguimento dos niveis de benestar social e avaliar a efectividade das políticas locais, tal e como existen xa en entidades sociais.
  4. Habilitación de enquisas, comprensíbeis ás persoas de calquera nivel sociocultural, sobre a satisfacción na atención aos Servizos Sociais Comunitarios.
  5. Reforzo do Consello Local de Inclusión Social como órgano de participación, asesoramento e consulta así como apoio e promoción dos traballos do seus grupos de traballo.
  6. Recuperación dos programas de intervención sociocomunitarios.