Cidade segura e de convivencia

Programa · A Coruña cidade segura e de convivencia

As políticas de convivencia e seguridade cidadá deben desenvolverse a partir dos valores de respecto, tolerancia, solidariedade, confianza mutua e inclusión. Temos,  pois, que atender especificamente os problemas de convivencia nos lugares ou circunstancias de maior conflitividade e contar coa colaboración do tecido asociativo da cidade.

É intención do BNG pularmos para que se estabelezan protocolos de actuación que se encamiñen a garantir o respecto dos dereitos e das liberdades públicas de todas as persoas e erradicar calquera forma de discriminación de minorías étnicas, relixiosas ou de calquera outra índole.

No BNG comprometémonos a garantir a xestión pública da seguridade cidadá e mellorarmos a prevención como forma de gañar eficacia no servizo de protección civil.

  1. Conformación dunha Xunta Local de Convivencia, na que estean representados a institución municipal, as axencias policiais e o conxunto do tecido asociativo da cidade implicado en cuestións de convivencia.
  2. Creación dun Servizo de Mediación que sirva para formar en mediación o persoal municipal e o tecido asociativo, mais tamén para promover a solución pacífica dos conflitos e a empatía na cidadanía.
  3. Elaboración dun plan de acción e contra os delitos e discursos de odio que parta dunha diagnose por barrios e inclúa accións comunitarias (como mediación), educativas (reforzo dos programas de Educa Coruña) e de participación (colaborando co tecido asociativo de cada un dos barrios).
  4. Creación dun órgano encargado de atender as queixas e recoller as propostas que a cidadanía realice en materia de convivencia. Estabelecer mecanismos de avaliación dos resultados de atención a esas suxestións.
  5. Derrogación dos aspectos da Ordenanza de limpeza que limitan a liberdade de expresión e criminalizan a pobreza.